VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Nội Dung Chính
[ Ẩn ]

” Công đoàn Nước Ta là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, đại diện thay mặt cho người lao động, chăm sóc và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ; tham gia quản trị nhà nước, quản trị kinh tế tài chính – xã hội ; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị chức năng, doanh nghiệp về những yếu tố tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động ; tuyên truyền, hoạt động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, chấp hành pháp lý, kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “. ( Trích : Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Nước Ta năm năm trước )

1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam:

Công đoàn là thành viên trong mạng lưới hệ thống chính trị xã hội Nước Ta
– Với Đảng, Công đoàn chịu sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chãi và là sợi dây chuyền sản xuất thông suốt quần chúng với Đảng .
– Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện kèm theo về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động giải trí .
– Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, tri thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện kèm theo cho nhau hoạt động giải trí ( trải qua những Nghị quyết liên tịch … )

2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam:

Vai trò của tổ chức Công đoàn Nước Ta không ngừng tăng trưởng, lan rộng ra qua những thời kỳ. Ngày nay trong tiến trình quốc gia bước vào thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, văn minh, vai trò của Công đoàn Nước Ta ảnh hưởng tác động trên những nghành nghề dịch vụ :
* Trong nghành nghề dịch vụ chính trị : Công đoàn có vai trò to lớn trong việc góp thêm phần thiết kế xây dựng và nâng cao hiệu suất cao của mạng lưới hệ thống chính trị – xã hội xã hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước triển khai xong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thực thi pháp lý và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Để bảo vệ sự không thay đổi về chính trị .
* Trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính : Công đoàn tham gia kiến thiết xây dựng triển khai xong chính sách quản trị kinh tế tài chính nhằm mục đích xóa bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung chuyên sâu trên cơ sở lan rộng ra dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế tài chính văn hóa truyền thống và khoa học kỹ thuật đã đạt được trong những năm thực thi đường lối thay đổi của Đảng. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của những thành phần kinh tế tài chính trong đó kinh tế tài chính Nhà nước giữ vai trò chủ yếu, link và tương hỗ những thành phần kinh tế tài chính khác tăng trưởng có lợi cho quốc kế dân số. Đẩy mạnh công nghiệp hóa – văn minh hóa quốc gia, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Nước Ta, góp thêm phần nhanh gọn hội nhập với khu vực và quốc tế. Đặc biệt, trong điều kiện kèm theo nền kinh tế thị trường theo xu thế xã hội chủ nghĩa, việc tăng cường hoạt động giải trí của những thành phần kinh tế tài chính vẫn bảo vệ cho kinh tế tài chính quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai trò chủ yếu .
* Trong nghành văn hóa truyền thống – tư tưởng : Trong nền kinh tế tài chính nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, mục tiêu cho mọi hoạt động giải trí, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tiếp thu những thành tựu tiên tiến và phát triển của văn minh trái đất góp thêm phần kiến thiết xây dựng nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa Nước Ta .
* Trong nghành nghề dịch vụ xã hội : Công đoàn có vai trò trong tham gia kiến thiết xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hóa truyền thống, khoa học kỹ thuật, có nhãn quan chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công – nông – tri thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chãi bảo vệ vai trò chỉ huy của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước .

3. Chức năng của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Nước Ta có ba chức năng .
1. Công đoàn đại diện thay mặt và bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động ; có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia với Nhà nước tăng trưởng sản xuất, xử lý việc làm, cải tổ đời sống vật chất, niềm tin của người lao động .
2. Công đoàn đại diện thay mặt và tổ chức người lao động tham gia quản trị cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức, quản trị kinh tế tài chính xã hội, quản trị Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, triển khai quyền kiểm tra giám sát hoạt động giải trí của cơ quan đơn vị chức năng, tổ chức theo pháp luật của pháp lý .
3. Công đoàn có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ quốc gia, triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN .
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một mạng lưới hệ thống đồng điệu, xen kẽ tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, quyền lợi người lao động mang ý nghĩa TT – tiềm năng hoạt động giải trí công đoàn. Từ những chức năng này sẽ định ra những trách nhiệm đơn cử của Công đoàn .

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN

Điều 10. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động khi giao kết, triển khai hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác với đơn vị chức năng sử dụng lao động .
2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc triển khai thỏa ước lao động tập thể .
3. Tham gia với đơn vị chức năng sử dụng lao động kiến thiết xây dựng và giám sát việc thực thi thang, bảng lương, định mức lao động, quy định trả lương, quy định thưởng, nội quy lao động .
4. Đối thoại với đơn vị chức năng sử dụng lao động để xử lý những yếu tố tương quan đến quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động .
5. Tổ chức hoạt động giải trí tư vấn pháp lý cho người lao động .
6. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền xử lý tranh chấp lao động .
7. Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý khi quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm .
8. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Tòa án khi quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm ; đại diện thay mặt cho người lao động khởi kiện tại Tòa án khi quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động chuyển nhượng ủy quyền .
9. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động .

10. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta .

Điều 11. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội

1. Tham gia với cơ quan nhà nước kiến thiết xây dựng chủ trương, pháp lý về kinh tế tài chính – xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo lãnh lao động và chủ trương, pháp lý khác tương quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động .
2. Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật bảo lãnh lao động, kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động .
3. Tham gia với cơ quan nhà nước quản trị bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ; xử lý khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo pháp luật của pháp lý .
4. Tham gia kiến thiết xây dựng quan hệ lao động hòa giải, không thay đổi và văn minh trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp .
5. Tham gia kiến thiết xây dựng và thực thi quy định dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp .
6. Phối hợp tổ chức trào lưu thi đua trong khoanh vùng phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp .
nhà nước pháp luật cụ thể Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta .

Điều 12. Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật

1. Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta có quyền trình dự án Bất Động Sản luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội .
2. Công đoàn những cấp có quyền đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến thiết xây dựng, sửa đổi, bổ trợ chủ trương, pháp lý có tương quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động .

Điều 13. Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị

quản trị Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta, quản trị công đoàn những cấp có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia những phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của những cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định hành động những yếu tố tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động .

Điều 14. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

1. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai chính sách, chủ trương, pháp lý về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách, chủ trương, pháp lý khác có tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động ; tìm hiểu tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp .
2. Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, Công đoàn có quyền sau đây :
a ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung ứng thông tin, tài liệu và báo cáo giải trình những yếu tố có tương quan ;
b ) Kiến nghị giải pháp thay thế sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và giải quyết và xử lý hành vi vi phạm pháp lý ;
c ) Trường hợp phát hiện nơi thao tác có yếu tố tác động ảnh hưởng hoặc nguy khốn đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người người lao động, Công đoàn có quyền nhu yếu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai ngay giải pháp khắc phục, bảo vệ an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động giải trí .

Điều 15. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước tương quan đến Công đoàn, người lao động ; pháp luật củaCông đoàn .
2. Tuyên truyền, hoạt động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa truyền thống, trình độ, kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp lý, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp .
3. Tuyên truyền, hoạt động, giáo dục người lao động thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng .

Điều 16. Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở

1. Công đoàn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tăng trưởng đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp .

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm cử cán bộ công đoàn đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

Điều 17. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở

Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa xây dựng công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đại diện thay mặt, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó nhu yếu .

( Trích : Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – Luật Công đoàn 2012 )

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *