Chủ sở hữu công ty (Company Owner) trong công ty TNHH một thành viên là gì?

Chủ sở hữu công ty ( tiếng Anh : Company Owner ) là một thành phần trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên .business_ownerHình minh họa ( Nguồn : gol.kommune )

Chủ sở hữu công ty

Khái niệm

Chủ sở hữu công ty trong tiếng Anh gọi là: Company Owner.

Chủ sở hữu công ty là tổ chức, cá nhân góp 100% vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên theo qui định của pháp luật. 

Tư cách chủ sở hữu trong CT TNHH 1 thành viên của một tổ chức hoặc một cá nhân cũng có thể được xác lập từ việc mua lại toàn bộ vốn điều lệ của công ty hoặc do tặng, cho thừa kế hay các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

 Quyền của chủ sở hữu công ty

Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

+ Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;+ Quyết định kế hoạch tăng trưởng và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ;+ Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản lí công ty, chỉ định, không bổ nhiệm, bãi nhiệm người quản lí công ty ;+ Quyết định dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng ;+ Quyết định những giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và công nghệ tiên tiến ;+ Thông qua hợp đồng vay, cho vay và những hợp đồng khác do Điều lệ công ty lao lý có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỉ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn lao lý tại Điều lệ công ty ;+ Quyết định bán gia tài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỉ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn lao lý tại Điều lệ công ty ;+ Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty ; chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ của công ty cho tổ chức triển khai, cá thể khác ;

+ Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

+ Tổ chức giám sát và nhìn nhận hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty ;+ Quyết định việc sử dụng doanh thu sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của công ty ;+ Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể và nhu yếu phá sản công ty ;+ Thu hồi hàng loạt giá trị gia tài của công ty sau khi công ty hoàn thành xong giải thể hoặc phá sản ;+ Quyền khác theo lao lý của Luật doanh nghiệp này và Điều lệ công ty .

Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

+ Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;+ Quyết định góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật khác ;+ Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ của công ty cho tổ chức triển khai, cá thể khác ;+ Quyết định việc sử dụng doanh thu sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của công ty ;

+ Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

+ Thu hồi hàng loạt giá trị gia tài của công ty sau khi công ty triển khai xong giải thể hoặc phá sản ;+ Quyền khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ công ty .

(Tài liệu tham khảo: Luật Kinh doanh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *