• Cân bằng sinh thái , phép tịnh tiến thành Tiếng Anh | Glosbe

Mà chúng tôi không làm mất cân bằng sinh thái. mà thực ra là làm ngược lại.

And no, we do not disrupt the balance .

ted2019

” Điều quan trọng nhất đối với chúng ta là cân bằng sinh thái đất cho thế hệ sau .

” The most important thing for us is sustainability of the Earth for the next generation .

EVBNews

Nó đã khắc họa sự đa dạng về sự sống trên Trái Đất cũng như mối đe dọa từ con người tới sự cân bằng sinh thái của hành tinh.

It shows the diversity of life on Earth and how humanity is threatening the ecological balance of the planet .

WikiMatrix

Nó được thiết kế để khôi phục lại một sự cân bằng sinh thái bị hư hỏng và ngăn chặn sự xâm lấn ở phía bắc của sa mạc Sahara.

It is designed to restore a damaged ecological balance and to halt the northern encroachment of the Sahara .

WikiMatrix

Dưới điều kiện cân bằng sinh thái trong thế giới mới mà Đức Chúa Trời hứa, “sẽ có dư-dật ngũ-cốc trên đất và trên đỉnh các núi”.—Thi-thiên 72:16; 2 Phi-e-rơ 3: 13.

Under ecologically balanced conditions in God’s promised new world, “ there will come to be plenty of grain on the earth ; on the top of the mountains there will be an overflow. ” — Psalm 72 : 16 ; 2 Peter 3 : 13 .

jw2019

Trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Franklin D. Roosevelt trong năm 1933, chính phủ Hoa Kỳ đã thực thi các đề án nhằm bảo tồn đất trồng và phục hồi cân bằng sinh thái trên toàn quốc.

During President Franklin D. Roosevelt’s first 100 days in office in 1933, his administration quickly initiated programs to conserve soil and restore the ecological balance of the nation .

WikiMatrix

Mặc dù sáng chế năng lượng nghiêng đầu điều chỉnh sự cân bằng sinh thái, sự tăng trưởng dân số mới nhất sau khi cuộc cách mạng công nghiệp đã dẫn đến thay đổi hệ sinh thái một cách bất thường.

Although the earlier invention inclined energy adjusting the ecological balance, population growth following the industrial revolution led to abnormal ecological change .

WikiMatrix

Các đặc tính khí quyển hiện tại đã thay đổi đáng kể so với môi trường sơ khai do sự hiện diện của các dạng sống, chúng tạo nên sự cân bằng sinh thái, giúp ổn định môi trường bề mặt.

The atmospheric conditions have been significantly altered from the original conditions by the presence of life-forms, which create an ecological balance that stabilizes the surface conditions .

WikiMatrix

Để xóa bỏ “món nợ” sinh thái do con người gây ra, Đức Chúa Trời sẽ cân bằng lại “quỹ” sinh thái.

To eliminate the ecological debt caused by man, God will rebalance the ecological budget, so to speak .

jw2019

Chúng có số lượng lớn và sinh sản nhanh nên chúng là phần lớn nhất của sinh khối trong hồ và có thể gây ra sự mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng đối với hồ Baikal nếu như không thường xuyên bị những động vật săn mồi khác ăn thịt.

They are so numerous and spawn so rapidly that they represent the largest concentration of fish biomass within the entire lake, and would seriously unbalance the ecosystem of Lake Baikal if not constantly fed upon by predators .

WikiMatrix

Và trong suốt thời gian này, họ hấp thụ những giá trị của xã hội mình, những giá trị để duy trì lời cầu nguyện từ các tín đồ và chỉ những tín đồ của họ mới là người duy trì vũ trụ — chúng ta vẫn gọi là cân bằng sinh thái.

And for this entire time, they are inculturated into the values of their society, values that maintain the proposition that their prayers and their prayers alone maintain the cosmic — or we might say the ecological — balance .

QED

Vậy có cách nào để cân bằng lại hệ sinh thái hay không?

So is there any way to rebalance the ecosystem ?

QED

Bởi vì trên những luống đất này sự cân bằng đã bị phá vỡ vì thuốc trừ sâu hóa học, bây giờ chúng tôi đem đến những loài thiên địch cố gắng quay ngược bánh xe một chút và tạo thêm sự cân bằng sinh thái cho những mảnh ruộng bằng cách hạn chế thuốc trừ sâu.

On the contrary, because we bring it to every cultural plot where the balance was already disrupted by the chemicals. Here we come with those natural enemies in order to reverse a little bit of the wheel and to bring more natural balance to the agricultural plot by reducing those chemicals.

QED

Mặc cho những biến động khí hậu trên một khu vực rộng dọc theo vĩ độ và các yếu tố địa lý khác, khí hậu trung bình dài hạn toàn cầu là khá ổn định trong thời kỳ gian băng, và những biến đổi về mức độ hoặc nhiệt độ toàn cầu trung bình trong lịch sử đã tạo ra những ảnh hưởng chính yếu đối với cân bằng sinh thái và địa lý hiện thời của Trái Đất.

Despite the wide regional variations in climate by latitude and other geographic factors, the long-term average global climate is quite stable during interglacial periods, and variations of a degree or two of average global temperature have historically had major effects on the ecological balance, and on the actual geography of the Earth .

WikiMatrix

Bây giờ hình ảnh hệ sinh thái của sự sáng tạo, hình ảnh của hệ sinh thái của sự cân bằng sáng tạo, bây giờ chúng ta đang có hệ sinh thái sáng tạo đó?

Now that picture of an ecology of creativity, the picture of an ecology of balanced creativity, is that the ecology of creativity we have right now ?

ted2019

• Phục hồi sự cân bằng hoàn hảo cho hệ sinh thái của trái đất, biến cả hành tinh này thành địa đàng?

• restore the earth’s ecology to perfect balance, transforming the earth into a paradise ?

jw2019

Không có sự cân bằng đúng đắn thì một hệ sinh thái có thể sụp đổ và gây ra giảm số lượng ở những loài bị ảnh hưởng.

Without proper balance, an ecosystem can collapse and cause the decline of all affected species .

WikiMatrix

Đó là tiềm năng vô hạn của những con người sáng tạo tạo ra những công nghệ đáng kinh ngạc, ngăn chặn sự biến đổi khi hậu và làm hệ sinh thái cân bằng trở lại.

It’s the limitless potential of creative people to build unimagined technologies that is going to stop climate change and rebalance the ecosystem .

QED

Nhà bảo vệ khác nhà bảo tồn sinh học ở mức độ xã hội, trong khi nhà bảo tồn sinh học tham gia trong xã hội và tìm kiếm các giải pháp cân bằng giữa xã hội và hệ sinh thái.

In this regard, conservationists differ from preservationists in the social dimension, as conservation biology engages society and seeks equitable solutions for both society and ecosystems .

WikiMatrix

Trái đất đầy dẫy vấn đề của chúng ta sẽ được phục hồi lại để trở thành một nơi có đa dạng sinh vật tuyệt diệu trong một hệ thống sinh thái cân bằng dưới sự điều khiển của Chúa Giê-su.

Our beleaguered planet will be restored to its magnificent biodiversity and ecological balance under Jesus ’ direction .

jw2019

Chi tiết trên còn có thể được so sánh với nạn phá rừng và sa mạc hóa; con người tàn phá thiên nhiên gây mất cân bằng trong hệ sinh thái và phá hủy nơi ở của động vật nhằm thỏa mãn nhu cầu có thêm nhiều không gian hơn của họ (nhà ở, trung tâm thương mại, cửa hàng…) nhưng không hề nghĩ đến việc nó có thể ảnh hưởng đến những sinh vật sống khác như thế nào.

This can be compared to deforestation and desertification ; humans tear down nature, cause imbalance in the ecosystem, and demolish animals ‘ homes to satisfy their want for more space ( housing, malls, stores, etc. ) but don’t think about how it can affect other living things .

WikiMatrix

Trước thềm Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2015, Macron kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái và chủ trương một “cân bằng giữa cần thiết về sinh thái và các nhu cầu kinh tế”, một mục tiêu mà chính phủ Pháp tìm cách đạt được qua các trận đánh trên “năm mặt trận”: “Sáng tạo”,” Đơn giản hóa “,” tăng cường hiệu quả năng lượng của chúng ta và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch “,” khả năng cạnh tranh năng lượng ” và ” hành động ở châu Âu và trên toàn thế giới “.

Ahead of the năm ngoái United Nations Climate Change Conference, Macron called for acceleration of the ecological transition and advocated a ” balance between ecological imperatives and economic requirements “, an objective that the French government seeks to achieve by fighting on ” five fronts ” : ” innovation “, ” simplification “, ” strengthening of our energy efficiency and reduction of fossil fuel usage “, ” energy competitiveness ” and ” action in Europe and worldwide ” .

WikiMatrix

Sinh vật tiêu thụ đóng một vai trò quan trọng trong một hệ sinh thái ví dụ như là cân bằng chuỗi thức ăn bằng cách giữ cho số lượng thực vật ở một con số hợp lý.

Consumers have important roles to play within an ecosystem such as balancing the food chain by keeping plant populations at a reasonable number .

WikiMatrix

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *