Cách pha chế 100gam dd muối ăn nồng độ 20%

Câu 1 : Nêu cách pha chế. 50 gam dung dịch H2SO4 có nồng độ 2M
Câu 2 : Trộn 1 lít dung dịch NaOH với 1 lít dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch mới có nồng độ bao nhiêu ?
Câu 3 : Trộn 1,5 lít dung dịch HCl 2M với a lít dung dịch HCl 1M thu được dung dịch có nồng độ 1,5 M. Tìm a ?

Câu 4 : Trộn 100gam dung dịch NaOH 10% với 200gam dung dịch NaOH 5% thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu?

Câu 5 :
a, Cho 5 gam NaOH rắn vào 20 gam dung dịch NaOH 5 % thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu ?
b, Cho 100 gam H2O vào 50 gam dung dịch HCl có nồng độ 20 % thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu ?
c, Cho 100 gam H2O vào 200 ml NaCl có nồng độ 1 M thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu ?
Câu 6 : Có 150 gam dung dịch KOH 5 % ( gọi dung dịch là A )
a, Cần trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch KOH 12 % để được dung dịch KOH 10 % .

b, Cần hoà tan bao nhiêu gam KOH vào dung dịch A để thu được dung dịch KOH 10%.

c, Làm bay hơi dung dịch A cũng thu được dung dịch KOH 10 %. Tính khối lượng dung dịch KOH 10 % .
Câu 7 : Xác định nồng độ Tỷ Lệ của các dung dịch trong các trường hợp sau :
a, Pha thêm 20 gam nước vào 80 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 15 % .
b, Trộn 200 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 20 % với 300 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 5 %
c, Trộn 100 gam dung dịch NaOH a % với 50 gam dung dịch NaOH 10 % được dung dịch NaOH 7,5 % .
Câu 8 : Trộn bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 10 % với 150 gam dung dịch H2SO4 25 % để thu được dung dịch H2SO4 15 % .

Câu 9 : A là dung dịch H2SO4 0,2 M ,B là dung dịch H2SO4 0,5 M

a, Trộn A với B theo tỉ lệ VA : VB = 2 : 3 được dung dịch C. Tính nồng độ mol của C ?
b, Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích nào để thu được dung dịch H2SO4 0, 3 M ?
Câu 10 : Để pha chế 300 ml dung dịch HCl 0, 5 M người ta trộn dung dịch HCl 1,5 M với dung dịch HCl 0, 3 M. Tính thể tích mỗi dung dịch cần dùng ?

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *